پاورپوینت ایمنی سلولی

پاورپوینت ایمنی سلولی

پاورپوینت ایمنی سلولی

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 46 اسلاید

بنام خدا ایمنی سلولی 3 در این جلسه خواهید آموخت: نحوه شناخت آنتی ژن توسط سلول T
مراحل پاسخ ایمنی سلولی
مکانیسمهای اجرایی ایمنی سلولی
4 سیستم ایمنی اختصاصی هومورال:
مسئول مقابله با میکروبهای خارج سلولی و سمومی است که آنتی بادیها به آنها دسترسی دارند.
سلولی:
ایمنی با واسطه سلولی مکانیزم دفاعی علیه میکروبهای داخل سلولی است.
ایمنی سلولی در دفاع ضد توموری، رد پیوند و خود ایمنی نیز نقش دارد.
5 ویژگیهای شناخت آنتی ژن توسط سلول T اکثر سلولهای T تنها قادر به شناخت آنتی ژنهای پپتیدی هستند.
آنتی ژن بایستی توسط یک سلول،به سلول T معرفی شود.
سلولهای T آنتی ژنهای پپتیدی را به همراه MHC خود فرد تشخیص می دهند.
سلولهای CD4+ helper T پپتیدهای متصل به MHC-II را شناسایی می کنند.
سلولهای cytotoxic T CD8+ پپتیدهای متصل به MHC-I را شناسایی می کنند.

6 مراحل پاسخ ایمنی سلولی
تبدیل سلول T بکر به سلول اجرایی
مهاجرت سلولT به محل آنتی ژن
کمک به حذف آنتی ژن
ترشح سایتوکاین
کشتن مستقیم سلولهای آلوده 7 پاسخ ایمنی اختصاصی در چه مکانهایی آغاز می شود؟ اعضا لنفاوی ثانویه

غدد لنفاوی

طحال

بافت لنفاوی مخاطی 8 چگونه آنتی ژن به بافتهای لنفاوی ثانویه می رسد؟ 9 سلولهای دندریتیک مهمترین سلولهای معرفی کننده آنتی ژن به لنفوسیت T بکر می باشند. 10 ویژگیهای یک APC چیست؟ قابلیت پردازش و ارائه آنتی ژن به سلول T را دارد.
قادر به ارائه کمک محرکها است. 11 مهمترین سلولهای معرفی کننده آنتی ژنAPC سلول دندریتیک
ماکروفاژ
سلولB 12 سلول دندریتیک در کجاها یافت می شود؟ بافتهای لنفاوی
خون
اپی تلیوم
در اینترستیشیم اکثر بافتهای بدن 13 چگونه آنتی ژن به سلول T ارائه می شود؟ 14 معرفی آنتی ژن خارج سلولی 15 معرفی آنتی ژن سیتوزولی 16 سیناپس ایمونولوژیک بین سلول T و سلول معرفی کننده آنتی ژن برقرار می شود.
اجزاء سیناپس ایمونولوژیک:
سمت سلول معرفی کننده آنتی ژن: MHCI یا MHCII، ملکول کمک محرک ، لیگاند ملکولهای چسبندگی
سمت سلول T: CD4,TCR یا CD8، پذیرنده ملکول کمک محرک ، ملکولهای چسبندگی 17 سیناپس ایمونولوژیک 18 TCR Complex 19 اثرات شناسایی آنتی ژن توسط سلول T فعال شدن
تکثیر
تمایز
فعالیت اجرایی 20 دندانپزشک خیابانی در هند 21 مهاجرت سلولهای T به محل آنتی ژن ایمنی ذاتی باعث فعال شدن اندوتلیوم ناحیه عفونت می گردد.
سلکتینهای اندوتلیال
لیگاندهای اینتگرینی
سلولهای ایمنی ذاتی کموکاین نیز ترشح می کنند.
سلول T فعال نیز واجد اینتگرین، لیگاند سلکتین، و رسپتور کموکاینی می باشند.
مجموع عوامل فوق باعث مهاجرت موثر سلولهای T به ناحیه عفونت می گردد.
سلولهای T با ورود به محل عفونت باعث حذف آنتی ژن می شود. 22 مهاجرت سلولهای T به محل آنتی ژن 23 نقش های اجرایی سلول T تولید سایتوکاین
فعالیت مستقیم سیتوتوکسیک
فعال نمودن مستقیم ماکروفاژها
فعال نمودن سلول B از طریق تماس مستقیم 24 ایمنی سلولی علیه میکروبهایی که توسط ماکروفاژ بلعیده شده اند. 25 بچه یوز پلنگ ایرانی در مجارستان 26 سلول CD4+ اج

 

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.